The armies were alone on the battlefield.  Aias broke the Trojan line spearing Akamas through the brain.  Diomedes killed Axylos and his driver, Kalesios.  Euryalos killed Dresos and Opheltios then Aisepos and Pedasos.   Polypoites killed Astyalos,  Odysseus killed Perkosios, Teukros killed Aretaon, Antilokhos killed Ableros, Agamemnon killed Elatos, Leitos killed Phylakos, and Eurypyos killed Melanthios.
Butler

image